သဘာဝ ရှုခင်းအလှများ

Gwa River ( BY khaing Mrat Kyaw)

ဂြျမိဳ႕နယ္ကသဘာ၀ (Photo by Khaing Mrat Kyaw)

ဂြဆိပ္ကမ္း (Photo by Khaing Mrat Kyaw)

ဂြဆိပ္ကမ္းအလွ (ဓာတ္ပံု- ခိုင္ျမတ္ေက်ာ္)

ဂြျမိဳ႕ကမ္းေျခအလွ ( ဓာတ္ပုံ- ခိုင္ျမတ္ေက်ာ္)

ဂြကမ္းေျခ( ဓာတ္ပံု- ခိုင္ျမတ္ေက်ာ္)

ဂြကမ္းေျခ(ဓာတ္ပံု- ခိုင္ျမတ္ေက်ာ္)

ဂြကမ္းေျခအလွ (ဓာတ္ပံု- ခိုင္ျမတ္ေက်ာ္)

ဂြကမ္းေျခ (ဓာတ္ပံု- ခိုင္ျမတ္ေက်ာ္)

ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ

ကူေတာင္မွ ထြက္ေျပးေနၾကရသူမ်ား

တောင်ကုတ်မြို့