သဘာဝ ရှုခင်းအလှများ

ေရြးေကာက္ပြဲ (စစ္ေတြ)

ေရြးေကာက္ပြဲ (စစ္ေတြ)

ေရြးေကာက္ပြဲ (စစ္ေတြ)

ေရြးေကာက္ပြဲ (မာန္ေအာင္)

ေရြးေကာက္ပြဲ (စစ္ေတြ)

ေရြးေကာက္ပြဲ (သံတြဲ)

ေရြးေကာက္ပြဲ (သံတြဲ)

ေရြးေကာက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲ

Gwa River ( BY khaing Mrat Kyaw)

ဂြျမိဳ႕နယ္ကသဘာ၀ (Photo by Khaing Mrat Kyaw)

ဂြဆိပ္ကမ္း (Photo by Khaing Mrat Kyaw)